Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Masterwatt B.V., hierna te noemen: “MW”, gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten of met die overeenkomsten verband houden.

1.2 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over zaken worden daaronder tevens diensten verstaan.

1.3 Verwijzing naar andere algemene voorwaarden door de wederpartij heeft geen gevolg. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van MW zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing.

1.4 Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden door MW te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geeft deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.

1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Voor dat geval treedt voor de vernietigde bepaling (en) in de plaats een of meer bepalingen die qua inhoud en strekking de nietige of vernietigde bepaling (en) het meest benader(t)(en).

 Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten vinden plaats onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij kredietwaardig is en de overeenkomst desgewenst door MW kan worden ondergebracht bij een kredietverzekeringsmaatschappij, factormaatschappij of een daarmee vergelijkende onderneming.

2.2 Een door MW uitgebrachte aanbieding, is altijd vrijblijvend en kan op ieder moment vormvrij en zonder opgave van redenen worden herroepen.

2.3 Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de wederpartij op enige wijze te kennen heeft gegeven de aanbieding te aanvaarden of zodra een opdrachtbevestiging is verstuurd door MW.

2.4 Een aanvaarding die afwijkt van de inhoud van de aanbieding geldt als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe aanbieding die MW niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding afwijkt.

2.5 Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de wederpartij zonder schriftelijke toestemming van MW niet worden opgezegd, tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de gevolgen daarvan, daaronder begrepen een aan MW verschuldigde schadeloosstelling. In ieder geval zal bij een met toestemming van MW gedane opzegging minimaal 25 % van de corresponderende factuurwaarde in rekening worden gebracht.

2.6 Kennelijke vergissingen in een aanbieding van MW ontheffen deze van haar verplichting tot nakoming en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiend. Een en ander geldt ook indien er reeds een overeenkomst tot stand is gekomen.

2.7 Elke nadere afspraak tussen MW en de wederpartij, al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakt, wordt ten aanzien van MW eerst geacht te zijn tot stand gekomen na schriftelijke bevestiging door MW.

 Artikel 3. Verplichtingen van de wederpartij

3.1 De wederpartij is verplicht om aan MW alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van belang zou kunnen zijn. De wederpartij dient niet alleen de informatie te verstrekken waar MW om vraagt, maar ook informatie waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat die van belang is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

3.2 Indien de wederpartij deze informatie niet (tijdig) verstrekt, heeft MW het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de informatie verstrekt is. Extra kosten als gevolg van deze vertraging komen voor rekening van de wederpartij. Indien de door MW verzochte informatie ondanks herhaald verzoek van MW door de wederpartij niet (volledig) wordt verstrekt, geeft dit MW het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. In zo’n geval zal MW nimmer schadeplichtig zijn. De wederpartij zal in zo’n geval volledig schadeplichtig zijn jegens MW.

3.3 MW is nimmer aansprakelijk voor schade doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid kenbaar hoorde te zijn.

3.4 Tenzij anders is overeengekomen, dient het personeel van MW in de gelegenheid te worden gesteld om haar werkzaamheden te verrichten binnen de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien MW zulks noodzakelijk acht.

3.5 De wederpartij is tevens verplicht ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de overeenkomst door MW daar geen vertraging van ondervindt. Indien er vertraging dreigt te ontstaan dient de wederpartij MW daar onmiddellijk van in kennis te stellen. De wederpartij is aansprakelijk voor eventueel uit de vertraging voor MW voortvloeiende schade.

3.6 De wederpartij is verplicht om zaken die MW aan haar geleverd heeft, dan wel die zij heeft gehuurd, deugdelijk op te slaan.

3.7 De wederpartij is verplicht om er voor zorg te dragen dat het door MW gestuurde personeel in de gelegenheid wordt gesteld de opdragen werkzaamheden te verrichten. Indien het door MW ingeschakelde personeel – om wat voor reden dan ook – daartoe niet in de gelegenheid wordt gesteld door de wederpartij, is MW gerechtigd om de ten behoeve van deze opdrachtgever gereserveerde tijd volledig in rekening te brengen.

3.8 De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de overeenkomst door MW daar geen vertraging van ondervindt. Indien er vertraging dreigt te ontstaan dient de wederpartij MW daar onmiddellijk van in kennis te stellen. De wederpartij is aansprakelijk voor eventueel uit de vertraging voor MW voortvloeiende schade.

3.9 In het geval MW aan de wederpartij een (sub-) licentie of een (sub-) gebruiksrecht verstrekt, is het de wederpartij en de derde aan wie de (sub-) licentie of het (sub) gebruiksrecht is verstrekt, verboden om haar (sub-) gebruiksrecht anders dan conform de door MW gestelde voorwaarden te gebruiken. Wanneer de wederpartij dit verbod overtreedt en MW als gevolg daarvan aansprakelijk wordt gesteld door derden, vrijwaart de wederpartij MW voor alle door MW uit hoofde van de overtreding van het gebruiksrecht aan derde te betalen bedragen. De (sub-) licentie of het (sub-) gebruiksrecht geldt uitsluitend voor de overeengekomen territoria en tijdsperiode en vervalt – indien er geen schriftelijke kennisgeving door MW aan de wederpartij wordt verstuurd waarin staat dat deze verlengd wordt – op de laatste dag.

 Artikel 4. Intellectuele eigendom

4.1 Uitsluitend aan MW komen de intellectuele eigendomsrechten toe van tekeningen, teksten, grafische ontwerpen, concepten, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, foto- en beeldmateriaal, software, websites, en al het overige wat zij in het kader van of in verband met de overeenkomst heeft vervaardigd. Alle schriftelijke en elektronische bescheiden, diskettes, cd-rom’s, CD’s, DVD’s en andere gegevensdragers waarin deze rechten zijn belichaamd, blijven eigendom van MW.

4.2 Het is de wederpartij verboden bovengenoemde gegevens te vermenigvuldigen of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van MW.

4.3 Na ontbinding van de overeenkomst dient de wederpartij alle gegevensdragers waarin de intellectuele eigendomsrechten zijn belichaamd binnen een periode van 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst aan MW te retourneren.

4.4 Het is de wederpartij op straffe van een boete van 100% van de overeengekomen prijs verboden: – inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van MW; – niet tijdig aan voormeld verzoek te voldoen;

4.5 Onverminderd de boete bedoeld in het vorige lid zal de wederpartij steeds aansprakelijk zijn voor de schade die MW lijdt, indien hij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van MW of zich anderszins niet aan haar verplichtingen ter zake houdt.

Artikel 5. Onderzoek en reclames

5.1 De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af-) levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer mogen worden gesteld.

5.2 Op straffe van verval van rechten moeten: – zichtbare gebreken of tekorten binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan MW worden gemeld. – niet zichtbare gebreken of tekorten binnen 2 weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 4 weken na levering, schriftelijk aan MW worden gemeld.

5.3 Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de wederpartij de gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van MW op de wijze zoals door MW aangegeven.

 Artikel 6. Meer- en minder werk

6.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: – in geval van wijziging in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering; – in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten.

6.2 Indien bij de eindafrekening blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft MW recht op een bedrag gelijk aan 20% van het verschil van die totalen.

6.3 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die in de offerteprijs zijn inbegrepen en die bestemd zijn voor het verrichten van werkzaamheden die op de dag van de overeenkomst onvoldoende zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten worden ingevuld.

6.4 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van MW op verrekening daarvan onverlet.

Artikel 7. Levering

7.1 Alle door MW verzonden zaken zijn voor risico van de geadresseerde. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de retourzender

 Artikel 8. Prijzen

8.1 Alle door MW genoemde prijzen zijn exclusief BTW en verschotten.

8.2 Eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen voor rekening van de wederpartij

8.3 Indien na verloop van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer begrepen arbeidslonen, belastingen, premies, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta etc.) een verhoging ondergaan, is MW gerechtigd deze verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

8.4 Indien er buiten de aanvankelijk afgesproken werktijden, op verzoek van de wederpartij, werkzaamheden moeten worden verricht, dan is MW gerechtigd hiervoor een toeslag van op het uurloon door te berekenen. Voor werkzaamheden die verricht moeten worden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 19.00 uur en 07.00 uur zal deze toeslag 50% van het uurloon bedragen. Voor werkzaamheden die verricht moeten worden tussen vrijdagavond 19.00 uur en maandagochtend 7.00 uur, zal deze toeslag 100% van het uurloon bedragen.

Artikel 9. Betaling

9.1 De door MW verzonden facturen dienen door de wederpartij te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2 Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist.

9.3 Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald is de wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, de toepasselijke wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW, dan wel artikel 6:119 BW, vermeerderd met 1 % per maand, over het openstaande bedrag verschuldigd, zulks vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening. Daarnaast is de wederpartij gehouden alle kosten van MW te vergoeden die zij op het moment dat de betaling MW bereikt reeds heeft gemaakt ter incasso van de openstaande bedragen waaronder: – de declaraties van advocaten en procureurs ter zake hun werkzaamheden in rechte, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, – de declaraties van advocaten en procureurs ter zake hun werkzaamheden buiten rechte, minimaal 15% van de hoofdsom belopende, dat met een minimum van euro 350, – – de kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten, – de kosten van een faillissementsaanvraag.

9.4 Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien wederpartij meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling (met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur, enzovoorts.

Artikel 10. Termijnen

10.1 Aanvang- en beëindigingdata, zowel betreffende het geheel als een gedeelte van de levering, dienen niet te worden beschouwd als fatale data maar als streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders tussen MW en wederpartij is overeengekomen.

 Artikel 11. Garanties

11.1 Voor door MW geleverde zaken met fabrieks- en/of importeursgarantie, dan wel garanties die zijn verstrekt door derden van wiens diensten en/of producten MW gebruik heeft gemaakt of van wie MW producten of diensten heeft betrokken die – al dan niet in aangepaste vorm – door MW aan de wederpartij zijn door geleverd geldt dat de wederpartij uitsluitend aanspraak kan maken op de door de fabriek en/of importeur en/of derde verleende garantie. In alle andere gevallen wordt door MW geen garantie verleend, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.2 Indien de afgeleverde zaak en / of dienst gebrekkig blijkt en aanspraak gemaakt kan worden op garantie, zal MW de zaak binnen redelijke termijn nadat de wederpartij de gebrekkige zaak op het bedrijf van MW heeft aangeboden, de zaak naar keuze van MW, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaken op kosten en voor risico van de wederpartij aan MW te retourneren en de eigendom aan MW te verschaffen. De wederpartij is verplicht MW een kopie van de aankoopfactuur te verschaffen.

11.3 De in dit artikel genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MW, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht, reparaties hebben verricht, of pogingen daartoe hebben ondernomen, of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd was.

11.4 De aansprakelijkheid van MW onder de fabrieks- en/of importeursgarantie dan wel enige door een andere derde verstrekte garantie, beperkt zich tot reparatie of het geheel of gedeeltelijk gratis herleveren van de geleverde zaken indien de reeds eerder geleverde zaken materiaal- of fabricagefouten vertonen. De met de garantie gemoeide reisuren alsmede de met de garantie verband houdende reis- en verblijfskosten en kosten van transport, komen voor rekening van de wederpartij en vallen niet onder de garantie.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 MW is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie et cetera, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MW. De wederpartij vrijwaart MW te dezer zake tegen aanspraken van derden.

12.2 In geval MW gehouden is schade te vergoeden, bestaat deze schadevergoeding uit herstel of vervanging van de geleverde gebrekkige zaak of een onderdeel daarvan, dan wel uit vergoeding van maximaal de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, één en ander ter vrije keuze van MW. Transportkosten alsmede- reis en verblijfskosten zijn steeds voor rekening van de wederpartij.

12.3 Vergoeding zal slechts plaatsvinden voor zover de schade door de bedrijfsverzekering van MW is gedekt.

12.4 Elk vorderingsrecht van de wederpartij op MW verjaart/vervalt na verloop van één jaar na het ontstaan van de schade.

12.5 Pas nadat de overeenkomst is gesloten en de wederpartij alle door haar aan MW verschuldigde bedragen heeft voldaan, heeft de wederpartij het recht om het materiaal conform hetgeen overeengekomen is omtrent gebruik, verspreidingsgebied en oplage te gebruiken. Dit geldt eveneens voor herdruk of hergebruik. Bij gebruik zonder toestemming van MW is de wederpartij aansprakelijk voor alle hier mogelijk uit voortvloeiende claims.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van MW welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geven MW het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Van overmacht is in ieder geval sprake indien MW verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van: niet of niet volledige en/of vertraagde levering door haar toeleveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, burgeroorlog, in- en uitvoerverboden, maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, weersinvloeden, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, overstromingen, storingen in de levering van energie en/of water, defecten aan machines, gebrek aan grondstoffen en/of arbeidskrachten, dit alles zowel in het bedrijf van MW als bij degene van wie MW de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt of zaken opslaat of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken of omstandigheden die buiten de schuld, wil en/of toedoen van MW en derhalve buiten de risicosfeer van MW ontstaan.

13.2 MW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere ongestoorde) nakoming verhindert, intreedt, nadat MW haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 MW mag gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij.

13.4 Voor zoveel MW ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is MW gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

13.5 In geval van overmacht heeft MW eveneens het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat nakoming redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl de wederpartij verplicht is MW een vergoeding te geven voor reeds verrichte, ook als deze werkzaamheden en leveringen voor de wederpartij niet van nut zijn.

Artikel 14. Verrekening

14.1 Het is de wederpartij niet toegestaan enig door hem aan MW verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen die MW aan de wederpartij verschuldigd mocht zijn.

 Artikel 15. Opschorting

15.1 De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van betaling verschuldigd uit deze overeenkomst in verband met enige tekortkoming voortvloeiend uit een andere met MW gesloten overeenkomst.

15.2 Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van de overeenkomst door MW is de wederpartij niet gerechtigd tot opschorting van betaling. 15.3 MW is gerechtigd de (verdere) levering op te schorten, zolang de wederpartij jegens MW niet of niet volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de MW verder toekomende rechten.

15.4 Het opschortingsrecht van MW geldt tot op het moment dat de wederpartij haar verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij MW al reeds gebruik heeft gemaakt van haar recht de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat het recht van MW op schadevergoeding onverlet.

 Artikel 16. Ontbinding

16.1 MW heeft het recht de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: – de wederpartij een of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt – na het sluiten van de overeenkomst MW ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

16.2 Voorts is MW bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.

16.3 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde betreffende ontbinding en onverminderd MW verder toekomende rechten, zal op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of schuldsanering wordt toegepast, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

16.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen die MW op de wederpartij heeft of verkrijgt, direct en ten volle opeisbaar. Daarnaast is de wederpartij aansprakelijk voor alle door MW geleden schade, hoe ook genaamd, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

16.5 MW behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 Artikel 17. (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling

17.1 MW behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele schetsen, tekeningen, teksten, grafische, navigatie- en interactieve ontwerpen, concepten, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, geluidsmateriaal, foto- en beeldmateriaal, software, websites, kopij enz. tot op het moment van volledige betaling van alle aan de wederpartij in het verleden gezonden facturen, ongeacht of de zaken waarop die facturen betrekking hebben reeds door de wederpartij zijn betaald en van al hetgeen MW van de wederpartij te vorderen heeft uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen schadevergoedingen wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met MW gesloten overeenkomst, inclusief incassokosten, rente en boetes.

17.2 Pas na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht van de zaken (waaronder begrepen een (sub-) licentie of (sub-) gebruiksrecht plaats.

17.3 Indien en voor zover door MW geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan MW de eigendom van de geleverde zaken heeft voorbehouden, is zij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en wordt zij, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door de wederpartij daartoe gemachtigd, de zaken terug te nemen en is wederpartij verplicht MW in dat kader toegang te verlenen tot alle in haar onderneming en bij haar in gebruik zijnde ruimtes, één ander onverminderd het recht van MW om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen.

17.4 De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

17.5 De wederpartij is verplicht om aan MW onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan MW toebehorende zaken of ideeën.

17.6 De wederpartij verplicht zich de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in redelijkheid voorzienbare risico’s, waaronder brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

17.7 De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van MW een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten behoeve van MW te vestigen op zaken waarin, -op of -aan de door MW geleverde zaken zijn verwerkt, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de wederpartij, die ter zake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen.

17.8 De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van MW een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, te verschaffen.

Artikel 18. Geschillen

18.1 Alle geschillen tussen MW en de wederpartij die mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van MW, dan wel – doch uitsluitend indien MW eiseres is en MW daarvoor kiest – door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels.

18.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één der partijen dat verklaart.

Artikel 19. Nederlands recht

19.1 Op alle door MW verrichte (rechts-) handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

workspace contact offerte NTA8800